Regulamin

Regulamin sprzedaży  kursu online Hello Szybki Angielski Premium na platformie www.angielskihello.pl/kurs

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Sprzedaż kursu internetowego  Hello Szybki Angielski Premium, działający pod  adresem https://www.angielskihello.pl/kurs oraz https://angielskihello.pl/kurs, prowadzony jest przez  F.H “Eko Wyspa” ul. Górna 7/6 , 81- 438 Gdynia,  Nip: 586-104-15-17 Regon 190885666. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Kontakt ze Sprzedawcą – za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@angielskihello.pl; telefonicznie: 534 566 722; pisemnie na adres: ul. Górna 7/6, 81-438 Gdynia.

Słowniczek

Sprzedawca – prowadzony przez F.H “Eko Wyspa” kurs internetowy działający pod adresem: https://www.angielskihello.pl/kurs oraz  https://angielskihello.pl/kurs, sprzedający kurs języka angielskiego za pośrednictwem Internetu;

Kurs – Kurs Hello Szybki Angielski Premium, kurs języka angielskiego online dostępny na platformie https://www.angielskihello.pl/kurs

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca dostarczy Klientowi dane do logowania na platformie umożliwiające dostęp do kursu

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub pisemnie;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I.              Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1.            Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie angielskihello.pl/kurs.

2.            Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe angielskihello.pl/kurs, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień oraz korzystanie z Kursu przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.            System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS, Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM, dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768, sterowanie: klawiatura, mysz., łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, zalecana przeglądarka internetowa Google Chrome z możliwością odtwarzania plików wideo.

3.            Do dokonywania zamówienia na Kurs niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.            W celu złożenia zamówienia na płatny kurs Hello Szybki Angielski Premium, Klient zobowiązany jest dokonać:

a.            wyboru płatnego Kursu,

b.            wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz (opcjonalnie) danych na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.             wyboru sposobu spośród dostępnych płatności

5.            Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za zawartą.

7. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

II.           Czas realizacji zamówienia i dostęp do Kursu

 1.            Zamówienia są realizowane natychmiast w momencie otrzymania wpłaty za dane zamówienie. W zależności od wybranej formy płatności może to nastąpić praktycznie natychmiast, lub trwać nawet kilka dni przy płatności za tradycyjnych form płatności.

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta. Konto przydzielone podczas rejestracji przysługuje tylko jednej osobie.

Dostęp do panelu wymaga dostępu do Internetu. Kupujący otrzymuje dostęp do Kursu na  6 miesięcy. Wykupienie kursu na wybrany okres nie powoduje zobowiązania do dalszego kupowania dostępu do kursu.

Dostęp do kursu jest ważny 6 miesięcy. Aby dokonać przedłużenia kursu o kolejne 6 miesięcy należy dokonać wpłaty 49 zł na nasze konto: mBANK  04114020040000320228351967 z dopiskiem “Przedłużenie kursu Premium” podając adres e-mail, na który jest logowanie się na kurs. Po zaksięgowaniu wpłaty, kurs zostanie odblokowany na kolejne 6 miesięcy.

III.            Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1.            Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Kurs:

przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę.

Przedstawione ceny są cenami brutto i zawierają podatek Vat.

2.             Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

IV.          Prawa autorskie

  1. Sprzedawca posiada pełne prawa autorskie do Kursu i zastrzega własność intelektualną.

  2. Rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i  skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.

                                                                               

V.          Prawo odstąpienia od umowy

 1.          Automatyczne rozpoczęcie dostarczania treści:

Klient będący Konsumentem zgadza się, że dostarczanie zakupionych treści cyfrowych rozpocznie się automatycznie natychmiast po zatwierdzeniu płatności przez system PayU. Konsument wyraźnie akceptuje, że rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy skutkuje utratą prawa do odstąpienia od tej umowy.

2.           Informacja o utracie prawa do odstąpienia: 

Przed dokonaniem zakupu, Konsument jest informowany o tym, że rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz wykonanie płatności przez system PayU skutkuje automatycznym rozpoczęciem dostarczania zakupionego kursu i utratą prawa do odstąpienia od umowy. Akceptacja tych warunków jest wymagana przez Konsumenta w trakcie procesu zakupu poprzez aktywne zaznaczenie odpowiedniej zgody.

3.             Procedura odstąpienia od umowy:

Jeżeli dostarczanie treści cyfrowych nie zostało jeszcze rozpoczęte, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: kontakt@angielskihello.pl.

4.                Zwrot płatności:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zgodnie z powyższymi warunkami, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

VI.             Reklamacje  

 1.            Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Kursu, Klient może zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem kursu.

2.            Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VII.            Dane osobowe i cookies

 1.            Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Angielskihello.pl.kurs oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.           Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.            Klienci Kursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4.  Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony angielskihello.pl/kurs. Rodzaje plików cookie, z których korzysta to:

.              Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

a.            Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony angielskihello.pl/kurs

b.            Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem Polityka prywatności https://www.angielskihello.pl/kurs/polityka-prywatnosci/

VIII.           Postanowienia końcowe.

1.            Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.H. Eko Wyspa.

2.            Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.            Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6.            Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.            Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2024 roku do odwołania.

9.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.angielskihello.pl/kurs. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.